วันที่ 8 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

8 เมษายน 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมกับ    ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง โดยการวัดไข้ซักอาการเบื้องต้น สอนวิธีสังเกตอาการ สื่อสารเรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนแออัดแนะนำกิจกรรมคลายเครียดสร้างพลังใจออกกำลังกาย   ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสหรือจับต้องสิ่งของต่างๆ