ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรม (17 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กุมภาพันธ์ 2563)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (14 ธันวาคม 2562)
e-GP-5000 e-GP-สูงสุด (2 ธันวาคม 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกย.62(แบบ สขร.๑) (20 พฤศจิกายน 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสค.62(แบบ สขร.๑) (20 พฤศจิกายน 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กค.62(แบบ สขร.๑) (23 สิงหาคม 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (11 มีนาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2 มีนาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (2 มีนาคม 2564)
ประกาศเแผยแพร่แผน ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (18 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (9 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อค่าวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (5 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพท์ เครื่องวัดอุณหภูมิ) (2 กุมภาพันธ์ 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (15 ธันวาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (9 ธันวาคม 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (17 พฤศจิกายน 2563)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2ฯ (7 ตุลาคม 2563)
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 125 ปอนด์ (7 ตุลาคม 2563)
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 (เครื่องซักผ้าอุตสาหรรม 125 ปอนด์ ) (7 ตุลาคม 2563)
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 ฯ) (7 ตุลาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (30 สิงหาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (30 สิงหาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (30 สิงหาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิถุนายน 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (8 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิถุนายน 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (10 พฤษภาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (10 พฤษภาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (10 พฤษภาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มีนาคม 2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14 ธันวาคม 2562)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (14 ธันวาคม 2562)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (14 ธันวาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เมษายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เมษายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เมษายน 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.๑) (8 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้เสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (28 กุมภาพันธ์ 2562)