แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ( แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2567

25 มิถุนายน 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ( แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2567


ไฟล์แนบ