14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

3 มิถุนายน 2564

14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม


ไฟล์แนบ