22.3 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจรรมภายใต้แนวคิด " จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา ฯ

3 มิถุนายน 2564

22.3 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจรรมภายใต้แนวคิด " จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา ฯ


ไฟล์แนบ