ข่าวประชาสัมพันธ์

2.1.8 ช่่องทางการับฟังวามคิดเห็นที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน (21 ธันวาคม 2564)
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (21 ธันวาคม 2564)
4.2.1(งบลงทุน ) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ธันวาคม 2564)
4.2.2(งบดำเนินงาน ) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ธันวาคม 2564)
4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (21 ธันวาคม 2564)
4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (21 ธันวาคม 2564)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ เดือน ธค.64 (21 ธันวาคม 2564)
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ธค.64 (21 ธันวาคม 2564)
2(14.2) คู่่มือขั้นตอนการให้บริการ ฯ (17 ธันวาคม 2564)
4.5 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (15 ธันวาคม 2564)
4.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ (15 ธันวาคม 2564)
4.1 มีบันทึกข้อตวามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ (15 ธันวาคม 2564)
4.2.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ (2) (15 ธันวาคม 2564)
4.2.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ (1) (15 ธันวาคม 2564)
4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติฯ (15 ธันวาคม 2564)
4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ (15 ธันวาคม 2564)
2(17.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ (15 ธันวาคม 2564)
1(1.4) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(1.3) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(1.2) มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อูล (15 ธันวาคม 2564)
1(1.1) มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(2.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(2.2) มีรายงานผลกาารกำกับดิดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณส (15 ธันวาคม 2564)
1(2.1) มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (15 ธันวาคม 2564)
2(15) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (15 ธันวาคม 2564)
2(9) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ (14 ธันวาคม 2564)
2(14) คู่มือขั้นตอนให้บริการ (14 ธันวาคม 2564)
2(1.7) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วน (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ฯ (14 ธันวาคม 2564)
2(17) ข้อมูลกาารจัดซื้อจัดจ้าง (14 ธันวาคม 2564)
2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจฯ (14 ธันวาคม 2564)
2(7) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (14 ธันวาคม 2564)
2(10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่่วยงาน (14 ธันวาคม 2564)
2(13) คู่มือการปกฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (14 ธันวาคม 2564)
2 วิสัยทัศนื พันธกิจ ค่านิยม MOPH (13 ธันวาคม 2564)
5.3 มีแบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต้่อสาธารณะ (พย.64) (13 ธันวาคม 2564)
5.2 สขร.พย.64 (13 ธันวาคม 2564)
5.1 (พย.64) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (13 ธันวาคม 2564)
5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ (ตค.64) (13 ธันวาคม 2564)
5.2 สขร.ตุลาคม 64 (13 ธันวาคม 2564)
5(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (ตค.64) (13 ธันวาคม 2564)
2(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 (13 ธันวาคม 2564)
2(5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน (13 ธันวาคม 2564)
2(3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (13 ธันวาคม 2564)
2(12) คุ่มือการปฏิบัตงานการร้องเรีนยเรื่องการทุริตและประพฤติมิชอบ (13 ธันวาคม 2564)
2(15). รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (13 ธันวาคม 2564)
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (13 ธันวาคม 2564)
2(8) นโยบาบและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
2(11) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ (13 ธันวาคม 2564)
2(1.4 )หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (13 ธันวาคม 2564)
2(1.3) โครงการสร้างหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
2(1.2) นโยบายของผู้บริหาร (13 ธันวาคม 2564)
2(1.1)ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
3.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตแผยแพร่ (13 ธันวาคม 2564)
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 ธันวาคม 2564)