20.1 มีบันทุึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ใดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน

29 มิถุนายน 2565

20.1 มีบันทุึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ใดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน


ไฟล์แนบ