17.1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

29 มิถุนายน 2565

17.1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ