ข่าวประชาสัมพันธ์

2(14) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (26 ธันวาคม 2565)
2(11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใข้จ่ายงบประมาณ (26 ธันวาคม 2565)
2(17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (26 ธันวาคม 2565)
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (26 ธันวาคม 2565)
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (24 ธันวาคม 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.2 มีประกาศสำนักงานปลัดฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.1 มีบั้นทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (24 ธันวาคม 2565)
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
4.4 มีคำสั้่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ (24 ธันวาคม 2565)
4.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (24 ธันวาคม 2565)
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (24 ธันวาคม 2565)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.65 (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ธค.65) (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (พย.65) (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ตค.65) (24 ธันวาคม 2565)
2.18.3 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
2.18.2 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
2.18.1 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (24 ธันวาคม 2565)
3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการอนุญาต ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.1 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นไปตามข้อ1. (24 ธันวาคม 2565)
1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง (24 ธันวาคม 2565)