11.6 มีบันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2 ข้อ3 และข้อ 4)

30 มิถุนายน 2566

11.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก


ไฟล์แนบ