2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

30 มิถุนายน 2566

2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง


ไฟล์แนบ