18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำาสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

20 กรกฎาคม 2566

18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำาสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ