4.1 มับันทึก้ข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

11 กันยายน 2566

4.1 มับันทึก้ข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ