8.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู็แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริ่มสร้างฯ

11 กันยายน 2566

8.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู็แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริ่มสร้างฯ


ไฟล์แนบ