moit 4.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8 ธันวาคม 2566

moit 4.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ