ห้องบัตร

เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน

 กรุณา นำบัตรประชาชนมาทุกครั้ง (ใช้แทนบัตรโรงพยาบาล ใช้แทนบัตรสิทธิการรักษา)

  - กรณี เป็นเด็กให้ใช้ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ยื่นพร้อมบัตรโรงพยาบาลทุกครั้ง 

  - ต่างชาติ ใช้หลักฐานที่มีอยู่ เช่น บัตรสีชมพู (ตัวจริง) พาสปอร์ต ยื่นทุกครั้ง

เปิดบริการ

 24.00 ชั่วโมง