บริหาร EIA  5 มิติ FAI

 upweb 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 ควบคุมภายใน 2564

   EIA  5 มิติ

   เจตนารมณ์/นโยบาย

   FAI

mailเอกสารชุดที่ 1

mailเอกสารชุดที่2

mailเอกสารชุดที่3

mailเอกสารชุดที่4

mailเอกสารชุดที่5

mail Planfin

Planfin 

สถานการณ์การเงิน7ระดับ/ต้นทุนบริการ

planfinเขต6

   สวัสดิการ

   รายงานการประชุม ประจำเดือน

    พย 63

    สวัสดิการ

   รายงานการประชุม ประจำเดือน

   พย 63

  วันลาสะสมพนักงานราชการ

  ระเบียบการขาดงาน พกส.

   สิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

   อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

   ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับ1-8)

   เครื่องราชฯ

   ระเบียบสวัสดิการ47

   คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ

   ร่างประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

   คำสั่งผู้ว่ามอบอำนาจ2562

   เลขชุดอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

   ระเบียบบริจาคเงินและสินทรัพย์

   มอบอำนาจดำเนินการทางทะเบียน

    งบประมาณ2563

    ทำความสะอาด

    เครื่องปั่นไฟ

     อาคารสิ่งก่อสร้าง

ควบคุมภายใน

ปค.4

ปค.5

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง

     mailเอกสารชุดที่1

     mailเอกสารชุดที่2

     mailเอกสารชุดที่3

     mailเอกสารชุดที่4

     mailเอกสารชุดที่5

ระเบียบ ข้อบังคับ เงินบำรุง

ระบบงานสารบรรณ

ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)

ITA 2564  Click   

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     mailแบบรายงานผลการดำเนินงาน