บริหาร

    mailค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

    mailวันลาสะสมพนักงานราชการ

   mailระเบียบการขาดงาน พกส.

    mailสิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

    mailอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

    mailข้าราชการ/พนักงานราชการ/ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับ1-8)

    mailเครื่องราชฯ

    mail กระบวนงาน

    mail ระเบียบสวัสดิการ47

    mail คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ

    mail ร่างประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

    mail คำสั่งผู้ว่ามอบอำนาจ2562

    mail เลขชุดอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

    mail ระเบียบบริจาคเงินและสินทรัพย์

    mail มอบอำนาจดำเนินการทางทะเบียน

     mail งบประมาณ2563

    mail ทำความสะอาด

    mail เครื่องปั่นไฟ

      mailอาคารสิ่งก่อสร้าง

ควบคุมภายใน

ปค.4

ปค.5

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง

     mailเอกสารชุดที่1

     mailเอกสารชุดที่2

     mailเอกสารชุดที่3

     mailเอกสารชุดที่4

     mailเอกสารชุดที่5

ระเบียบ ข้อบังคับ เงินบำรุง