แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู

                                                                                        เบอร์โทร : 033-000463 , 033-000464 ต่อ 127

   กายภาพบำบัด (Physical Therapy หรือ Physio Therapy) เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์
      กายภาพบำบัด จะกระทำโดย นักกายกายภาพบำบัด (PT) หรือผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physical Therapy Assistant) ภายใต้การดูแลและแนวทางของนักกายภาพบำบัด อย่างไรก็ตาม ได้มีการใช้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ เช่น ไคโรแพรคเตอร์ , แพทย์ทางด้านการจัดกระดูก โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด ยังเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสาธารณสุขอื่นๆอีกด้วย
      นักกายภาพบำบัด จะใช้ประวัติทางการรักษา และข้อมูลจากการตรวจร่างกาย เพื่อประกอบการในการบำบัด ถ้าหากว่าจำเป็น นักกายภาพบำบัดบางคนที่มีทักษะสูง อาจจะใช้ผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการศึกษาภาพถ่ายทางรังสี ประกอบการบำบัดรักษาด้วย

วิสัยทัศน์

            งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหนองใหญ่มุ่งสู่การบริการอย่างมีคุณภาพเพื่อชุมชน

พันธะกิจ

                1.ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

           2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

           3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ขอบเขต

1.ให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด ตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง คนท้อง ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

2.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางตลอดจนติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการในชุมชน

3.ให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด ตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา

และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (PCU) วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น. และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

4.ให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) และโรคหอบหืด รวมถึงการตรวจแยกโรคด้วยเครื่อง spirometry

5.ผู้ป่วยที่ต้องใช้กายอุปกรณ์หรือที่ต้องฝึกกิจกรรมบำบัด จะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัด

6.มีการจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินและอุปกรณ์พยุงต่างๆ เช่น ไม้เท้า 3 ขา ,ไม้ค้ำยัน, walker,  LS- support และ knee support

เป้าหมาย

         มุ่งมั่นให้บริการทางกายภาพบำบัด ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการ สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและพึงพอใจ

แผนปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

 

ลำดับ

แผนปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

ผู้รับผิดชอบ

ประเมิน

1

พัฒนาระบบการตรวจประเมินและการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง

กภ.กรกมล

3 เดือน

2

พัฒนาระบบการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานต่างๆ ติดตามเยี่ยมบ้านแบบสหสาขาวิชาชีพและประเมิน Barthel index ให้ครอบคลุม และต่อเนื่อง

กภ.สมฤทัย

3 เดือน

3

พัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) สำหรับผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยภายในชุมชน

กภ.สมฤทัย

3 เดือน

4

ส่งเสริมให้มีการรายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน

กภ.กรกมล

1 เดือน

5

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการล้างมือตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลหนองใหญ่

กภ.ธนาภรณ์

1 เดือน

6

ทบทวนแนวทางการรักษาผู้ป่วยและการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กภ.ธนาภรณ์

1 เดือน

7

พัฒนาระบบการคีย์ข้อมูลเวชระเบียนในโปรแกรม HosXP ให้ละเอียดถูกต้องสมบูรณ์

กภ.ธนาภรณ์

1 เดือน

8

กระตุ้นให้มีการจัดกรณีศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน

กภ.ธนาภรณ์

3 เดือน

 

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

1. เครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

2.เครื่องดึงหลัง ดึงคอ

3.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์กำลังสูง

4. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น

ร่วมภาพกิจกรรมกายภาพบำบัด