ขอขอบคุณ ครอบครัว คุณสุวิทย์ แซ่ซื้อ บริจาค พัดลม จำนวน 2 ตัวไว้ใช้กับผู้ป่วยค่ะ

9 กุมภาพันธ์ 2564