วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day)

15 พฤศจิกายน 2565