ข่าวประชาสัมพันธ์

13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงาน (30 มีนาคม 2566)
แบบฟอร์มาเผยแพร่์แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ตามเกณฑ์จริยธรรมยา (30 มีนาคม 2566)
13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
13.2 มีรายงานการประเมินฯ ตามตัวอย่างในหน้า 75) (30 มีนาคม 2566)
17.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
17.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
17.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (30 มีนาคม 2566)
17.1 มีบันทึกช้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี2566 (30 มีนาคม 2566)
4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 มีนาคม 2566)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
10.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
10.2.2 สรุผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20 มีนาคม 2566)
10.21.0 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
10.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทรายรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 1และข้อ 2 ฯ (20 มีนาคม 2566)
19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต้่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (20 มีนาคม 2566)
19.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญรหือประยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือน (20 มีนาคม 2566)
16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ ๖ เดือน (20 มีนาคม 2566)
บันทึกข้อความที่่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 มีนาคม 2566)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาเดือน มีค 66 (20 มีนาคม 2566)
แบบสขร01 เดือนมีนาคม 2566 (20 มีนาคม 2566)
แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (20 มีนาคม 2566)
21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน (19 มีนาคม 2566)
16.2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2566 (19 มีนาคม 2566)
16.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน (19 มีนาคม 2566)
16.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (19 มีนาคม 2566)
7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
7.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหนวยงาน (2 มีนาคม 2566)
12.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
12.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (2 มีนาคม 2566)
12.2 มีคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (2 มีนาคม 2566)
12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
9.3 มีหลัดฐานที่แสถงถึงช่องทางร้องเรียนตามข้อ 1 และข้อ 2 ฯ (1 มีนาคม 2566)
9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
9.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 มีนาคม 2566)
9.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ ภายในหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
22.3 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือ (1 มีนาคม 2566)
22.4 มีแบบฟอร้มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
21.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร้ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1 ถึง ข้อ1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด (1 มีนาคม 2566)
21.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1ถึงข้อ1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด (1 มีนาคม 2566)
14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
14.4 มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2และข้อ3 (1 มีนาคม 2566)
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ (1 มีนาคม 2566)
14.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ (1 มีนาคม 2566)
14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ่ารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ปีพ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
15.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (1 มีนาคม 2566)
15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวํบไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (1 มีนาคม 2566)
15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นขอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ (1 มีนาคม 2566)
5.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กพ.66 (1 มีนาคม 2566)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2 (1 มีนาคม 2566)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.เดือนมกราคม 2566 (1 มีนาคม 2566)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม 66) (1 มีนาคม 2566)
6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานประจำปีพ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
6.1.2 มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
6.1.3 มีแบบฟร้อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
2(14) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (26 ธันวาคม 2565)
2(11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใข้จ่ายงบประมาณ (26 ธันวาคม 2565)
2(17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (26 ธันวาคม 2565)
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (26 ธันวาคม 2565)
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (24 ธันวาคม 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.2 มีประกาศสำนักงานปลัดฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.1 มีบั้นทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (24 ธันวาคม 2565)
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
4.4 มีคำสั้่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ (24 ธันวาคม 2565)
4.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (24 ธันวาคม 2565)
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (24 ธันวาคม 2565)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.65 (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ธค.65) (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (พย.65) (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ตค.65) (24 ธันวาคม 2565)
2.18.3 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
2.18.2 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
2.18.1 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (24 ธันวาคม 2565)
3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการอนุญาต ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.1 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นไปตามข้อ1. (24 ธันวาคม 2565)
1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง (24 ธันวาคม 2565)