ข่าวประชาสัมพันธ์

20.1.2 โครงการ (15 กันยายน 2566)
8.1.2โครงการ (15 กันยายน 2566)
20.4 มี่รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ (15 กันยายน 2566)
8.4 มี่รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ (15 กันยายน 2566)
20.2มีรายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมโห้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ (15 กันยายน 2566)
8.2 มีรายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมโห้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ (15 กันยายน 2566)
20.1.2 โครงการ (14 กันยายน 2566)
8.1.2 โครงการ (14 กันยายน 2566)
20.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม (11 กันยายน 2566)
8.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม (11 กันยายน 2566)
20.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (11 กันยายน 2566)
20.3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู็ ฯ (11 กันยายน 2566)
20.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (11 กันยายน 2566)
8.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (11 กันยายน 2566)
8.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู็แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริ่มสร้างฯ (11 กันยายน 2566)
8.1.1 มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (11 กันยายน 2566)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (11 กันยายน 2566)
4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้ดจ้่างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (11 กันยายน 2566)
4.1 มับันทึก้ข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (11 กันยายน 2566)
5.3 มีแบบฟอร์มการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขอบหน่วยงาน (11 กันยายน 2566)
5.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.01 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาคนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (11 กันยายน 2566)
2(18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 (11 กันยายน 2566)
12.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (31 สิงหาคม 2566)
12.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 5 (31 สิงหาคม 2566)
12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรุปแบบ (31 สิงหาคม 2566)
10.2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (31 สิงหาคม 2566)
10.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (31 สิงหาคม 2566)
10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ1และข้อ 2 (31 สิงหาคม 2566)
16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (29 สิงหาคม 2566)
2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (27 สิงหาคม 2566)
2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (27 สิงหาคม 2566)
10.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 สิงหาคม 2566)
10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ข้อ1 และข้อ 2 ฯ (27 สิงหาคม 2566)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 เดือน สค.66 (27 สิงหาคม 2566)
5.2 มีแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สค.66 (27 สิงหาคม 2566)
5.3 มีแบบฟอร์มาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สค.66 (27 สิงหาคม 2566)
5.3 มีแบบฟอร์มาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กค.66 (27 สิงหาคม 2566)
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน กค.66 (27 สิงหาคม 2566)
5.1 มีบันทึกข้อตวาม ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.ไตรมาที่ 4 กค.66 (27 สิงหาคม 2566)
16.1.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 สิงหาคม 2566)
22.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 สิงหาคม 2566)
22.2 มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (27 สิงหาคม 2566)
22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (27 สิงหาคม 2566)
17.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (27 สิงหาคม 2566)
17.2 มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (27 สิงหาคม 2566)
17.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 สิงหาคม 2566)
16.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี2566 รอบ 12 เดือน (27 สิงหาคม 2566)
16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (27 สิงหาคม 2566)
16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ รอบ 12 เดือน (27 สิงหาคม 2566)
19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน (27 สิงหาคม 2566)
19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์์ (27 สิงหาคม 2566)
19.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน (27 สิงหาคม 2566)
18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 กรกฎาคม 2566)
18.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ1ถึงข้อ 2 (20 กรกฎาคม 2566)
18.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (20 กรกฎาคม 2566)
18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำาสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 กรกฎาคม 2566)
2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (30 มิถุนายน 2566)
11.6 มีบันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2 ข้อ3 และข้อ 4) (30 มิถุนายน 2566)
11.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก (30 มิถุนายน 2566)
11.7 มีแบบฟอร์มาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (28 มิถุนายน 2566)
11.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (28 มิถุนายน 2566)
11. 3 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผุ้มีส่่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือกที่ผุ้บริหารรับทราบ (มีแสดงชื่อของผุ้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาอย่างชัดเจน) (28 มิถุนายน 2566)
11.2 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผุ้มีส่่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือกที่ผุ้บริหารรับทราบ (มีแสดงชื่อของผุ้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาอย่างชัดเจน) (28 มิถุนายน 2566)
11.1.2 โครงการ (28 มิถุนายน 2566)
11.1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (28 มิถุนายน 2566)
2.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (26 มิถุนายน 2566)
5.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (26 มิถุนายน 2566)
5.1 มีบบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.01 ไตรมาสที่ 3 (26 มิถุนายน 2566)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (26 มิถุนายน 2566)
4.2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส3) (26 มิถุนายน 2566)
2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (26 มิถุนายน 2566)
7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (20 มิถุนายน 2566)
7.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มิถุนายน 2566)
7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (20 มิถุนายน 2566)
7.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน (20 มิถุนายน 2566)
5.3.2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พค66 (20 มิถุนายน 2566)
5.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมย.66 (20 มิถุนายน 2566)
5.1.2 มีบันทึุกข้อความที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือน พค.66 (20 มิถุนายน 2566)
5.1 มีบันทึุกข้อความที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือน เมย.66 (20 มิถุนายน 2566)
2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาส 2 (20 มิถุนายน 2566)
2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (20 มิถุนายน 2566)
2.16 รยงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัคิงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน (20 มิถุนายน 2566)
13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงาน (30 มีนาคม 2566)
แบบฟอร์มาเผยแพร่์แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ตามเกณฑ์จริยธรรมยา (30 มีนาคม 2566)
13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
13.2 มีรายงานการประเมินฯ ตามตัวอย่างในหน้า 75) (30 มีนาคม 2566)
17.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
17.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
17.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มีนาคม 2566)
17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (30 มีนาคม 2566)
17.1 มีบันทึกช้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี2566 (30 มีนาคม 2566)
4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 มีนาคม 2566)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
10.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
10.2.2 สรุผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20 มีนาคม 2566)
10.21.0 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
10.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทรายรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 1และข้อ 2 ฯ (20 มีนาคม 2566)
19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต้่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (20 มีนาคม 2566)
19.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญรหือประยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือน (20 มีนาคม 2566)
16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ ๖ เดือน (20 มีนาคม 2566)
บันทึกข้อความที่่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 มีนาคม 2566)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาเดือน มีค 66 (20 มีนาคม 2566)
แบบสขร01 เดือนมีนาคม 2566 (20 มีนาคม 2566)
แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (20 มีนาคม 2566)
21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน (19 มีนาคม 2566)
16.2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2566 (19 มีนาคม 2566)
16.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน (19 มีนาคม 2566)
16.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (19 มีนาคม 2566)
7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
7.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหนวยงาน (2 มีนาคม 2566)
12.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
12.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (2 มีนาคม 2566)
12.2 มีคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (2 มีนาคม 2566)
12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มีนาคม 2566)
9.3 มีหลัดฐานที่แสถงถึงช่องทางร้องเรียนตามข้อ 1 และข้อ 2 ฯ (1 มีนาคม 2566)
9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
9.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 มีนาคม 2566)
9.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ ภายในหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
22.3 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือ (1 มีนาคม 2566)
22.4 มีแบบฟอร้มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
21.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร้ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1 ถึง ข้อ1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด (1 มีนาคม 2566)
21.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1ถึงข้อ1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด (1 มีนาคม 2566)
14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
14.4 มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2และข้อ3 (1 มีนาคม 2566)
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ (1 มีนาคม 2566)
14.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ (1 มีนาคม 2566)
14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ่ารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ปีพ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
15.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (1 มีนาคม 2566)
15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวํบไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (1 มีนาคม 2566)
15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นขอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ (1 มีนาคม 2566)
5.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กพ.66 (1 มีนาคม 2566)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2 (1 มีนาคม 2566)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.เดือนมกราคม 2566 (1 มีนาคม 2566)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม 66) (1 มีนาคม 2566)
6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานประจำปีพ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
6.1.2 มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 มีนาคม 2566)
6.1.3 มีแบบฟร้อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (1 มีนาคม 2566)
2(14) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (26 ธันวาคม 2565)
2(11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใข้จ่ายงบประมาณ (26 ธันวาคม 2565)
2(17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (26 ธันวาคม 2565)
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (26 ธันวาคม 2565)
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (24 ธันวาคม 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.2 มีประกาศสำนักงานปลัดฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.1 มีบั้นทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (24 ธันวาคม 2565)
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน ฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการฯ (24 ธันวาคม 2565)
4.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
4.4 มีคำสั้่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ (24 ธันวาคม 2565)
4.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (24 ธันวาคม 2565)
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (24 ธันวาคม 2565)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 (24 ธันวาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.65 (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ธค.65) (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (พย.65) (24 ธันวาคม 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ตค.65) (24 ธันวาคม 2565)
2.18.3 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
2.18.2 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
2.18.1 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (24 ธันวาคม 2565)
3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (24 ธันวาคม 2565)
3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 ธันวาคม 2565)
1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการอนุญาต ฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.1 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ (24 ธันวาคม 2565)
1.1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นไปตามข้อ1. (24 ธันวาคม 2565)
1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง (24 ธันวาคม 2565)
16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน (27 สิงหาคม 2566)