ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
28 มีนาคม 2567
Moit 1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯ
28 มีนาคม 2567
Moit 1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
28 มีนาคม 2567
Moit 1 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไป ตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)
28 มีนาคม 2567
moit 2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 มีนาคม 2567
Moit 2 (11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ่ายประจำปีของหน่วยงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
27 มีนาคม 2567
Moit 2 10.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
27 มีนาคม 2567
Moit4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 มีนาคม 2567
Moit4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 มีนาคม 2567
Moit4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 มีนาคม 2567
Moit 2 (18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
25 มีนาคม 2567
Moit 13.2 มีรายงานการประเมินฯของแต่ละหน่วยงาน
25 มีนาคม 2567
Moit 13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
25 มีนาคม 2567
Moit 13.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานงานในปีงบประมาณ 2566-2567
24 มีนาคม 2567
moit5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้่อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
22 มีนาคม 2567
Moit13.6 มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC committee) หรือคณะกรรมการที่มีชื่ออื่นเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกรายการยาที่ใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่ใช้ได้ประกอบการตัดสินใจ ไม่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
21 มีนาคม 2567
MOit 5.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2567)
21 มีนาคม 2567
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
21 มีนาคม 2567
moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
moit 16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
Moit16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ฯ
20 มีนาคม 2567
Moit 16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ฯ
20 มีนาคม 2567
Moit 12.2 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
Moit 12.3 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
20 มีนาคม 2567
Moit12.4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
20 มีนาคม 2567
Moit 12.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
moit 10.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
Moit 10.2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
20 มีนาคม 2567
Moit 10.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
Moit 10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และ ข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
20 มีนาคม 2567
Moit17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
Moit 9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2567
MOIT 16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18 มีนาคม 2567
Moit 13.5 มีแนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
15 มีนาคม 2567
Moit 13.4 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยามีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ
15 มีนาคม 2567
Moit 13.3 มีแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (drug use evaluation) ที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 รายการ
14 มีนาคม 2567
Moit 13.2 มีนโยบายหรือการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกณฑ์จริยธรรมในประเด็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
14 มีนาคม 2567
Moit 13.1 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ที่่ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
13 มีนาคม 2567
moit.7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก ฯ
13 มีนาคม 2567
Moit 7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13 มีนาคม 2567
Moit 7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
13 มีนาคม 2567
moit 7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ฯ
13 มีนาคม 2567
Moit 19 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13 มีนาคม 2567
Moit 19 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ จากระบบ MSRS
13 มีนาคม 2567
Moit 19 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงาเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11 มีนาคม 2567
Moit 18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit 18.3 แจ้งเวียน
11 มีนาคม 2567
Moit 18.2 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit 18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit171.มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit 17 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit 17 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง8 ขั้นตอน
11 มีนาคม 2567
Moit 17 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit16.(2.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 มีนาคม 2567
Moit 11.3 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา อย่างชัดเจน)
11 มีนาคม 2567
Moit 11.2 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา อย่างชัดเจน)
22 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่
22 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน
17 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 11.6 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ1 ข้อ3 และ ข้อ3 ข้อ4)
17 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 11.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่
17 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 11.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2567
moit 11.5 มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
17 กุมภาพันธ์ 2567
moit 11.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
17 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 11 1.2 โครงการ
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 15.2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 15.21 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ ปี67
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 15.1.2 Moit15 .1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี67
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit15 .1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี67
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit9.2 มีคู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
moit.9 มีคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 9.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ1 และข้อ 2
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit.22.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit.22.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.01 ไตรมาสที่ 2 (มค.67)
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แนบตามข้อ 1.1)
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 6.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบตามข้อ1.1)
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit14.4 มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ2 และข้อ 3 ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
MOit 14.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit14.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21 (5) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ข้อ1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด ( จำนวน ๓ ฉบับ)
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ข้อ1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด ( จำนวน ๓ ฉบับ)
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ข้อ1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด ( จำนวน ๓ ฉบับ)
16 กุมภาพันธ์ 2567
Moit 21 .1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ1.1 ถึง 1.3 ของผู้บริหารสูงสุดฯ
25 ธันวาคม 2566
moit 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ9)
25 ธันวาคม 2566
moit 2 (18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน
19 ธันวาคม 2566
moit 2 (11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2566
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2566
moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 ธันวาคม 66
8 ธันวาคม 2566
moit 4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
moit 4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
Moit 4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
moit 4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
8 ธันวาคม 2566
moit 4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
8 ธันวาคม 2566
moit 4.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
moit 4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
moit 4 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ
8 ธันวาคม 2566
Moit 4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ฯ
8 ธันวาคม 2566
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
Moit5 .1 มีบันทึกข้อตวามที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 ธันวาคม 2566
Moit 2 (13) คุู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
8 ธันวาคม 2566
2 (14) คู่มือการปฏิบัติงานตามดภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 (17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 (17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 (16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 (16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ธันวาคม 2566
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 (1.8) ช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงามตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 (12) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัตืงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
5 ธันวาคม 2566
Moit 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ( ของปีงบประมาณพ.ศ.2566)
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2 ฯ
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผุ้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)
5 ธันวาคม 2566
Moit 1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศและมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 ธันวาคม 2566
Moit 3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ
5 ธันวาคม 2566
Moit 3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 ธันวาคม 2566
Moit 2 (1.7) ข้อมูลการติดต้อหน่่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน ฯ
4 ธันวาคม 2566
Moit 2 (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 ธันวาคม 2566
Moit 2 (3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
24 พฤศจิกายน 2566
2 (15) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ฯ
24 พฤศจิกายน 2566
2 (18.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ฯ
24 พฤศจิกายน 2566
2(5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
24 พฤศจิกายน 2566
2(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ.2564
23 พฤศจิกายน 2566
2 (7)ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ
23 พฤศจิกายน 2566
2 (1.4)หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด
15 กันยายน 2566
20.1.2 โครงการ
15 กันยายน 2566
8.1.2โครงการ
15 กันยายน 2566
20.4 มี่รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ
15 กันยายน 2566
8.4 มี่รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ
15 กันยายน 2566
20.2มีรายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมโห้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ
15 กันยายน 2566
8.2 มีรายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมโห้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ
14 กันยายน 2566
20.1.2 โครงการ
14 กันยายน 2566
8.1.2 โครงการ
11 กันยายน 2566
20.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม
11 กันยายน 2566
8.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม
11 กันยายน 2566
20.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
11 กันยายน 2566
20.3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู็ ฯ
11 กันยายน 2566
20.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
11 กันยายน 2566
8.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
11 กันยายน 2566
8.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู็แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริ่มสร้างฯ
11 กันยายน 2566
8.1.1 มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
11 กันยายน 2566
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
11 กันยายน 2566
4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้ดจ้่างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
11 กันยายน 2566
4.1 มับันทึก้ข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
11 กันยายน 2566
5.3 มีแบบฟอร์มการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขอบหน่วยงาน
11 กันยายน 2566
5.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.01 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาคนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 กันยายน 2566
2(18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4
31 สิงหาคม 2566
12.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
31 สิงหาคม 2566
12.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 5
31 สิงหาคม 2566
12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรุปแบบ
31 สิงหาคม 2566
10.2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 สิงหาคม 2566
10.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
31 สิงหาคม 2566
10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ1และข้อ 2
29 สิงหาคม 2566
16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
27 สิงหาคม 2566
2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
27 สิงหาคม 2566
10.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ข้อ1 และข้อ 2 ฯ
27 สิงหาคม 2566
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 เดือน สค.66
27 สิงหาคม 2566
5.2 มีแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สค.66
27 สิงหาคม 2566
5.3 มีแบบฟอร์มาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สค.66
27 สิงหาคม 2566
5.3 มีแบบฟอร์มาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กค.66
27 สิงหาคม 2566
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน กค.66
27 สิงหาคม 2566
5.1 มีบันทึกข้อตวาม ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.ไตรมาที่ 4 กค.66
27 สิงหาคม 2566
16.1.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
22.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
22.2 มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4
27 สิงหาคม 2566
22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4
27 สิงหาคม 2566
17.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566
27 สิงหาคม 2566
17.2 มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 สิงหาคม 2566
17.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
16.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี2566 รอบ 12 เดือน
27 สิงหาคม 2566
16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
27 สิงหาคม 2566
16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ รอบ 12 เดือน
27 สิงหาคม 2566
19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
27 สิงหาคม 2566
19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์์
27 สิงหาคม 2566
19.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน
20 กรกฎาคม 2566
18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2566
18.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ1ถึงข้อ 2
20 กรกฎาคม 2566
18.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
20 กรกฎาคม 2566
18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำาสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2566
2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
30 มิถุนายน 2566
11.6 มีบันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2 ข้อ3 และข้อ 4)
30 มิถุนายน 2566
11.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
28 มิถุนายน 2566
11.7 มีแบบฟอร์มาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
28 มิถุนายน 2566
11.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
28 มิถุนายน 2566
11. 3 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผุ้มีส่่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือกที่ผุ้บริหารรับทราบ (มีแสดงชื่อของผุ้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาอย่างชัดเจน)
28 มิถุนายน 2566
11.2 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผุ้มีส่่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือกที่ผุ้บริหารรับทราบ (มีแสดงชื่อของผุ้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาอย่างชัดเจน)
28 มิถุนายน 2566
11.1.2 โครงการ
28 มิถุนายน 2566
11.1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
26 มิถุนายน 2566
2.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
26 มิถุนายน 2566
5.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
26 มิถุนายน 2566
5.1 มีบบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.01 ไตรมาสที่ 3
26 มิถุนายน 2566
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
26 มิถุนายน 2566
4.2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส3)
26 มิถุนายน 2566
2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3
20 มิถุนายน 2566
7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
20 มิถุนายน 2566
7.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มิถุนายน 2566
7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
20 มิถุนายน 2566
7.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน
20 มิถุนายน 2566
5.3.2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พค66
20 มิถุนายน 2566
5.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมย.66
20 มิถุนายน 2566
5.1.2 มีบันทึุกข้อความที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือน พค.66
20 มิถุนายน 2566
5.1 มีบันทึุกข้อความที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือน เมย.66
20 มิถุนายน 2566
2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาส 2
20 มิถุนายน 2566
2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
20 มิถุนายน 2566
2.16 รยงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัคิงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน
30 มีนาคม 2566
13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงาน
30 มีนาคม 2566
แบบฟอร์มาเผยแพร่์แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ตามเกณฑ์จริยธรรมยา
30 มีนาคม 2566
13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 มีนาคม 2566
13.2 มีรายงานการประเมินฯ ตามตัวอย่างในหน้า 75)
30 มีนาคม 2566
17.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน
30 มีนาคม 2566
17.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน
30 มีนาคม 2566
17.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 มีนาคม 2566
17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มีนาคม 2566
17.1 มีบันทึกช้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี2566
20 มีนาคม 2566
4.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
10.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
10.2.2 สรุผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
20 มีนาคม 2566
10.21.0 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
10.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทรายรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 1และข้อ 2 ฯ
20 มีนาคม 2566
19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต้่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
20 มีนาคม 2566
19.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญรหือประยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือน
20 มีนาคม 2566
16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ ๖ เดือน
20 มีนาคม 2566
บันทึกข้อความที่่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 มีนาคม 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาเดือน มีค 66
20 มีนาคม 2566
แบบสขร01 เดือนมีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566
แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
19 มีนาคม 2566
21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน
19 มีนาคม 2566
16.2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2566
19 มีนาคม 2566
16.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน
19 มีนาคม 2566
16.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2 มีนาคม 2566
7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
2 มีนาคม 2566
7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
2 มีนาคม 2566
7.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 มีนาคม 2566
7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหนวยงาน
2 มีนาคม 2566
12.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 มีนาคม 2566
12.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
2 มีนาคม 2566
12.2 มีคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2 มีนาคม 2566
12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
9.3 มีหลัดฐานที่แสถงถึงช่องทางร้องเรียนตามข้อ 1 และข้อ 2 ฯ
1 มีนาคม 2566
9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
9.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 มีนาคม 2566
9.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ ภายในหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
22.3 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือ
1 มีนาคม 2566
22.4 มีแบบฟอร้มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
21.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร้ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1 ถึง ข้อ1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด
1 มีนาคม 2566
21.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ1.1ถึงข้อ1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด
1 มีนาคม 2566
14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
14.4 มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2และข้อ3
1 มีนาคม 2566
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
1 มีนาคม 2566
14.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
1 มีนาคม 2566
14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ่ารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ปีพ.ศ.2566
1 มีนาคม 2566
15.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
1 มีนาคม 2566
15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวํบไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
1 มีนาคม 2566
15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นขอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ
1 มีนาคม 2566
5.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กพ.66
1 มีนาคม 2566
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2
1 มีนาคม 2566
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.เดือนมกราคม 2566
1 มีนาคม 2566
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม 66)
1 มีนาคม 2566
6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 มีนาคม 2566
6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานประจำปีพ.ศ.2566
1 มีนาคม 2566
6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
1 มีนาคม 2566
6.1.2 มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 มีนาคม 2566
6.1.3 มีแบบฟร้อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
26 ธันวาคม 2565
2(14) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
26 ธันวาคม 2565
2(11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใข้จ่ายงบประมาณ
26 ธันวาคม 2565
2(17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ธันวาคม 2565
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
24 ธันวาคม 2565
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
24 ธันวาคม 2565
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ
24 ธันวาคม 2565
4.2 มีประกาศสำนักงานปลัดฯ
24 ธันวาคม 2565
4.1 มีบั้นทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ ฯ
24 ธันวาคม 2565
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
24 ธันวาคม 2565
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน ฯ
24 ธันวาคม 2565
4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการฯ
24 ธันวาคม 2565
4.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 ธันวาคม 2565
4.4 มีคำสั้่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
24 ธันวาคม 2565
4.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
24 ธันวาคม 2565
4.1 มีบันทึุกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
24 ธันวาคม 2565
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 ธันวาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65
24 ธันวาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65
24 ธันวาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.65
24 ธันวาคม 2565
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ธค.65)
24 ธันวาคม 2565
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (พย.65)
24 ธันวาคม 2565
5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 (ตค.65)
24 ธันวาคม 2565
2.18.3 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
24 ธันวาคม 2565
2.18.2 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
24 ธันวาคม 2565
2.18.1 การวิเคราห์ผลการจีดซือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
24 ธันวาคม 2565
3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 ธันวาคม 2565
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
24 ธันวาคม 2565
3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ฯ
24 ธันวาคม 2565
1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 ธันวาคม 2565
1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ฯ
24 ธันวาคม 2565
1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการอนุญาต ฯ
24 ธันวาคม 2565
1.1.1 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
24 ธันวาคม 2565
1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ
24 ธันวาคม 2565
1.1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นไปตามข้อ1.
24 ธันวาคม 2565
1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง
ดูทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2567
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567
4 เมษายน 2567
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
3 เมษายน 2567
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
27 มีนาคม 2567
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
27 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
13 มีนาคม 2567
ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗
14 กุมภาพันธ์ 2567
ีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถุงมือสำหรับแพทย์ ๓ รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒ รายการ
5 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีฟัน
1 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ
11 มกราคม 2567
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลหนองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
8 พฤศจิกายน 2566
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอลชนิดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง
27 กรกฎาคม 2566
เรื่อง การจัดบริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
17 กรกฎาคม 2566
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2566
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2566 เดือน มิถุนายน 2566
9 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการฯ
6 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การและการแพทย์
24 ธันวาคม 2565
นโยบายผู้บริหาร
24 ธันวาคม 2565
2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ
12 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
8 มิถุนายน 2564
12.4 รายงานการติดตามประเมินผบโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ฯ
8 มิถุนายน 2564
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ /สั่งการ
8 มิถุนายน 2564
12.3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ฯ
8 มิถุนายน 2564
12.2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ฯ
8 มิถุนายน 2564
12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 มิถุนายน 2564
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
8 มิถุนายน 2564
12.1.2 โครงการ/กิจกรรม
7 มิถุนายน 2564
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรืองการป้องก้นผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
7 มิถุนายน 2564
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบอรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกันการเสริมสร้าง ฯ
7 มิถุนายน 2564
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
7 มิถุนายน 2564
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ
7 มิถุนายน 2564
11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ
7 มิถุนายน 2564
11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )
7 มิถุนายน 2564
11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)
7 มิถุนายน 2564
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
7 มิถุนายน 2564
9.4 รายงนการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ฯ
7 มิถุนายน 2564
9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้้บริหารเพื่อรับทราบงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
7 มิถุนายน 2564
9.2 โครงการ
7 มิถุนายน 2564
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
7 มิถุนายน 2564
21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
7 มิถุนายน 2564
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7 มิถุนายน 2564
21.1.2 โครงการ
7 มิถุนายน 2564
21.1.1 บันทึุกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
7 มิถุนายน 2564
Eb8. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
7 มิถุนายน 2564
21.5 ภาพกจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม
7 มิถุนายน 2564
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม
7 มิถุนายน 2564
13.4 บันทึกข้อวามรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการับสินทึกรูปแบบ ฯ
7 มิถุนายน 2564
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
4 มิถุนายน 2564
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ2.7 ตามที่กำหนด
3 มิถุนายน 2564
22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
3 มิถุนายน 2564
22.3 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจรรมภายใต้แนวคิด " จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา ฯ
3 มิถุนายน 2564
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
3 มิถุนายน 2564
22.1.2 โครงการ
3 มิถุนายน 2564
22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
3 มิถุนายน 2564
23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อ่ง
3 มิถุนายน 2564
23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
3 มิถุนายน 2564
23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
3 มิถุนายน 2564
23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม " ชมรม STRONG..ที่ชัดเจน ฯ
3 มิถุนายน 2564
24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฯ
3 มิถุนายน 2564
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
24.2 ประกาศเจตรมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3 มิถุนายน 2564
24.1 บันทึกข้อความลงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นใตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 253 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
3 มิถุนายน 2564
18.2.3 แบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังคม
3 มิถุนายน 2564
18 .2.2แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ฯ
3 มิถุนายน 2564
18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการาดำเนินการข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ฯ
3 มิถุนายน 2564
18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อและสั่งการ ปรกฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน
3 มิถุนายน 2564
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ( รอบ 6 เดือน คือ เดือน มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กันยายน 2564)
3 มิถุนายน 2564
17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ที่ชัดเจน
3 มิถุนายน 2564
16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
3 มิถุนายน 2564
16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตตจำนงสุุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3 มิถุนายน 2564
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3
3 มิถุนายน 2564
15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3 มิถุนายน 2564
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คง รูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
3 มิถุนายน 2564
15.1 บันทึกข้อความลงนามขัอสั้งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3
3 มิถุนายน 2564
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
3 มิถุนายน 2564
14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกลไกการกำกับติดตาม
3 มิถุนายน 2564
14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางกร และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
3 มิถุนายน 2564
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณ๊ย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
3 มิถุนายน 2564
10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการายงานผลฯ ให้ผู้เรียงเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)
3 มิถุนายน 2564
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานแลเะการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3 มิถุนายน 2564
7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3 มิถุนายน 2564
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยววกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
20.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยเผร่บนเว็บไซต์
2 มิถุนายน 2564
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
2 มิถุนายน 2564
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
2 มิถุนายน 2564
19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหนวยงาน
31 พฤษภาคม 2564
19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2564
cc
17 พฤษภาคม 2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
17 พฤษภาคม 2564
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
17 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาลหนองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 พฤษภาคม 2564
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website โรงพยาบาลหนองใหญ่
7 พฤษภาคม 2564
คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองใหญ่
7 พฤษภาคม 2564
บันทึก คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองใหญ่
ดูทั้งหมด
26 มีนาคม 2567
ประกาศ จังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
25 มีนาคม 2567
ประกาศ จังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
21 มีนาคม 2567
แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 67)
21 มีนาคม 2567
แบบ สขร. เดือน มีนาคม 2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
25 ธันวาคม 2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม 2566
5 ธันวาคม 2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
11 กันยายน 2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
27 สิงหาคม 2566
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( แบบสขร.1 เดือน สค.66)
27 สิงหาคม 2566
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( แบบสขร.1 เดือน กค.66)
9 สิงหาคม 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2566
20 มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
20 มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
20 มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
1 มีนาคม 2566
แบบ สขร.มกราคม 2566
30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
24 มีนาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2565
24 มีนาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อค่าวัสดุสำนักงาน
21 ธันวาคม 2564
สขร.1 ธันวาคม 2564
1 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.64
10 พฤศจิกายน 2564
สสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 64
2 กันยายน 2564
eb.11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2 กันยายน 2564
สขร.1กย.64
2 กันยายน 2564
EB2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
30 สิงหาคม 2564
eb.18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
30 สิงหาคม 2564
Eb.8 .3 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564
30 สิงหาคม 2564
Eb.18 แบบฟอร์มที่ 3
30 สิงหาคม 2564
Eb.18 แบบฟอร์มที่ 2
30 สิงหาคม 2564
eb.18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
30 สิงหาคม 2564
eb18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 12 เดือน
30 สิงหาคม 2564
Eb.11 .3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64
30 สิงหาคม 2564
Eb.11 .2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64
30 สิงหาคม 2564
eb.10 3.2 รอบ12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 64-กันยายน64)
30 สิงหาคม 2564
Eb.8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)
30 สิงหาคม 2564
EB.8.2 ประดาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
30 สิงหาคม 2564
EB.8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมากและปรากฏการขออนุญาตเผยแผร่
30 สิงหาคม 2564
EB.5 .1 บันทึกข่้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของหน่วยงาน
30 สิงหาคม 2564
EB.4 ไตรมาที่ 4 สค
30 สิงหาคม 2564
Eb.4 ไตรมาสที่ 1 เดือนกค.
30 สิงหาคม 2564
สขร.1 สิงหาคม 2564
2 สิงหาคม 2564
สขร.1กค.64
7 มิถุนายน 2564
5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบสขร.1 เดือน มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564
สขร.1 พฤษภาคม 2564
7 มิถุนายน 2564
สขร.1 เมษายน2564
7 มิถุนายน 2564
eb5.1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบและสี่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7 มิถุนายน 2564
EB4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 มิถุนายน 2564
EB4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2564
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 3
4 มิถุนายน 2564
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 2
4 มิถุนายน 2564
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 1
3 มิถุนายน 2564
ชุดที่ 2
3 มิถุนายน 2564
ชุดที่ 1
31 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564
บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการขออนุญาตนำเผยแพร่
17 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมา ซักผ้า ค่าแรงกิโลกรัมละ 5 บาท
5 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
5 พฤษภาคม 2564
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุด2
5 พฤษภาคม 2564
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุด1
5 พฤษภาคม 2564
ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563
5 พฤษภาคม 2564
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด2
5 พฤษภาคม 2564
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด1
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
5 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือรายงานงบลงทุนผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
5 พฤษภาคม 2564
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
5 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
5 พฤษภาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
2 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเแผยแพร่แผน ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อค่าวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพท์ เครื่องวัดอุณหภูมิ)
15 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
9 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
17 พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2ฯ
7 ตุลาคม 2563
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 125 ปอนด์
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 (เครื่องซักผ้าอุตสาหรรม 125 ปอนด์ )
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 ฯ)
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
17 มิถุนายน 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรม
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
5 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
e-GP-5000 e-GP-สูงสุด
20 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกย.62(แบบ สขร.๑)
20 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสค.62(แบบ สขร.๑)
23 สิงหาคม 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กค.62(แบบ สขร.๑)
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.๑)
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้เสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ดูทั้งหมด
15 กันยายน 2565
21.2
15 กันยายน 2565
21.5
15 กันยายน 2565
สขร.กย.65
15 กันยายน 2565
สขร.สค.65
15 กันยายน 2565
สขร .กค65
15 กันยายน 2565
5.3
15 กันยายน 2565
5.2
15 กันยายน 2565
5.1.1
15 กันยายน 2565
21.6
15 กันยายน 2565
21.4
15 กันยายน 2565
21.3
15 กันยายน 2565
21.1.2
15 กันยายน 2565
21.1.1
15 กันยายน 2565
23.2
15 กันยายน 2565
23.4
15 กันยายน 2565
23.1
15 กันยายน 2565
20.3
15 กันยายน 2565
20.2
15 กันยายน 2565
20.1
15 กันยายน 2565
17.3.3
15 กันยายน 2565
17.2.2
15 กันยายน 2565
17.1.1
15 กันยายน 2565
17.3
15 กันยายน 2565
17.2
15 กันยายน 2565
17.1
15 กันยายน 2565
14.3
15 กันยายน 2565
14.2
15 กันยายน 2565
14.1
15 กันยายน 2565
13.2
15 กันยายน 2565
13.3
15 กันยายน 2565
13.1
15 กันยายน 2565
11.4
15 กันยายน 2565
11.3.2
15 กันยายน 2565
11.3.1
15 กันยายน 2565
11.2
15 กันยายน 2565
11.1
15 กันยายน 2565
8.4.1
15 กันยายน 2565
8.4
15 กันยายน 2565
8.3
15 กันยายน 2565
8.2
15 กันยายน 2565
8.1
15 กันยายน 2565
7.5 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูล
15 กันยายน 2565
7.4 มีหลักฐานหนังหสือแจ้งเวียน ฯ
15 กันยายน 2565
7.37.3 มีหลักฐานการประขุมชี้แจ้งทำความเข้าใจ
15 กันยายน 2565
7.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียน
15 กันยายน 2565
7.2 มีประกาศมาตรการฯ
15 กันยายน 2565
5.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 กันยายน 2565
4.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 กันยายน 2565
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน
15 กันยายน 2565
4.2.1 มีรายงานผลการดำเนิน งบลงทุน
15 กันยายน 2565
4.1มียันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
30 มิถุนายน 2565
9.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
30 มิถุนายน 2565
9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
30 มิถุนายน 2565
9.4 มีรายงานการอบอรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
30 มิถุนายน 2565
9.3 มีบันทึกข้อคามเสนอผู้บริหาร ฯ
30 มิถุนายน 2565
9.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ฯ
30 มิถุนายน 2565
9.1.2โครงการ
30 มิถุนายน 2565
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
30 มิถุนายน 2565
13.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
30 มิถุนายน 2565
13.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
30 มิถุนายน 2565
13.2 มีคำสั้่ง ประกาศ หรือข้อความสั่งการ ฯ
30 มิถุนายน 2565
13.1 มีบันทึกข้อความการลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสังการ ฯ
30 มิถุนายน 2565
18.5.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565
18.4.1 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
30 มิถุนายน 2565
18.3 มี่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวประโยขน์ทับซ้อน ฯ
30 มิถุนายน 2565
18.2 มีสรุปผลการรประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวฯ
30 มิถุนายน 2565
18.1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ฯ
30 มิถุนายน 2565
8.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ
30 มิถุนายน 2565
18.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ฯ
30 มิถุนายน 2565
18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565
18.1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ฯ
30 มิถุนายน 2565
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565
10.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ
30 มิถุนายน 2565
10.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการ้องเรียน ฯ
30 มิถุนายน 2565
10.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565
23.4 มีบันทึกข้อความแจ้่งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ
30 มิถุนายน 2565
23.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคาม
30 มิถุนายน 2565
23.2 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคาม ฯ
30 มิถุนายน 2565
23.1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขฯ
30 มิถุนายน 2565
19.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
30 มิถุนายน 2565
19.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของ ชมรม STRONG
30 มิถุนายน 2565
19.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
30 มิถุนายน 2565
19.1.1.2 ,มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
30 มิถุนายน 2565
19.1.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STORONG
30 มิถุนายน 2565
19.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน
30 มิถุนายน 2565
19.4 มีบันทึกข้อคามรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานฯ
30 มิถุนายน 2565
19.3 มีหลักฐานหลังสือแจ้วเวียน
30 มิถุนายน 2565
19.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565
19.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง /ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
22.3 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
29 มิถุนายน 2565
22.4 มีกาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวันเวลา
29 มิถุนายน 2565
22.5 มีแบฟบอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
29 มิถุนายน 2565
22.2 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
22.1 มีบีนทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุด
29 มิถุนายน 2565
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
29 มิถุนายน 2565
7.2 มีคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
29 มิถุนายน 2565
7.3 มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯ
29 มิถุนายน 2565
7.4 มีหลักฐานการประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
29 มิถุนายน 2565
7.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
29 มิถุนายน 2565
7.5 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร
29 มิถุนายน 2565
15.1 มีบันทึกข้อความลงนามช้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
29 มิถุนายน 2565
15.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่มพัสดุฯ
29 มิถุนายน 2565
15.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
29 มิถุนายน 2565
15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ2 และข้อ3
29 มิถุนายน 2565
17.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
29 มิถุนายน 2565
17.3.2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไขต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
17.2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ
29 มิถุนายน 2565
17.1 .2 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุุดของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
17.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ฯ
29 มิถุนายน 2565
17.1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ฯ
29 มิถุนายน 2565
11.2 มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินฯ
29 มิถุนายน 2565
11.1 มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ฯ
29 มิถุนายน 2565
16.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
16.2 .1แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
16.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ฯ
29 มิถุนายน 2565
16.1 มีบันยทุกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพือขอความเห็นขอบอนุมัตื ฯ
29 มิถุนายน 2565
14.3 มีหลักฐานหลังสือแจ้งเวียน
29 มิถุนายน 2565
14.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
14.5 มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบวัน เวลา
29 มิถุนายน 2565
14.4 มีประกาศเจตจำนงสุจริต
29 มิถุนายน 2565
14.2.1 มีคำสั่ง หรือประกาศ
29 มิถุนายน 2565
14.2 มีคำสั่ง หรือประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ
29 มิถุนายน 2565
14.1 มีข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
29 มิถุนายน 2565
6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลคต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
29 มิถุนายน 2565
6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 มิถุนายน 2565
6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 มิถุนายน 2565
20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
20.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใน ที่ได้จากระบบ MSRS
29 มิถุนายน 2565
20.1 มีบันทุึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ใดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน
29 มิถุนายน 2565
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไขต์ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
4.2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 2.2 งบดำเนินงาน
29 มิถุนายน 2565
4.2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 2.1 งบลงทุนไตรมาส
29 มิถุนายน 2565
4.1 มีบันทึกข้อคามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่ของหน่วยงาน
29 มิถุนายน 2565
5.3 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิย.65
29 มิถุนายน 2565
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.01 เดือน มิย.65
29 มิถุนายน 2565
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดืออน มิย.65
29 มิถุนายน 2565
5.3 มีแบบฟอร้มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พค.65
29 มิถุนายน 2565
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนแบบสขร.01 เดือน พค.65
29 มิถุนายน 2565
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พค.65
29 มิถุนายน 2565
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมย.65
29 มิถุนายน 2565
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 เดือน เมย.65
29 มิถุนายน 2565
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมย.65
24 มีนาคม 2565
4.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
24 มีนาคม 2565
4.2.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 มีนาคม 2565
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน ฯ
24 มีนาคม 2565
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
24 มีนาคม 2565
2.1 มีบันทึกข้อตวามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
24 มีนาคม 2565
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2565
24 มีนาคม 2565
2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2565
21 ธันวาคม 2564
2.1.8 ช่่องทางการับฟังวามคิดเห็นที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
21 ธันวาคม 2564
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
21 ธันวาคม 2564
4.2.1(งบลงทุน ) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ธันวาคม 2564
4.2.2(งบดำเนินงาน ) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ธันวาคม 2564
4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
21 ธันวาคม 2564
4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
21 ธันวาคม 2564
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ เดือน ธค.64
21 ธันวาคม 2564
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ธค.64
17 ธันวาคม 2564
2(14.2) คู่่มือขั้นตอนการให้บริการ ฯ
15 ธันวาคม 2564
4.5 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
15 ธันวาคม 2564
4.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
15 ธันวาคม 2564
4.1 มีบันทึกข้อตวามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
15 ธันวาคม 2564
4.2.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ (2)
15 ธันวาคม 2564
4.2.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ (1)
15 ธันวาคม 2564
4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2564
4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติฯ
15 ธันวาคม 2564
4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ
15 ธันวาคม 2564
2(17.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ
15 ธันวาคม 2564
1(1.4) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2564
1(1.3) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2564
1(1.2) มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อูล
15 ธันวาคม 2564
1(1.1) มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2564
1(2.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 ธันวาคม 2564
1(2.2) มีรายงานผลกาารกำกับดิดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณส
15 ธันวาคม 2564
1(2.1) มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
15 ธันวาคม 2564
2(15) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
14 ธันวาคม 2564
2(9) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
14 ธันวาคม 2564
2(14) คู่มือขั้นตอนให้บริการ
14 ธันวาคม 2564
2(1.7) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วน (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ฯ
14 ธันวาคม 2564
2(17) ข้อมูลกาารจัดซื้อจัดจ้าง
14 ธันวาคม 2564
2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจฯ
14 ธันวาคม 2564
2(7) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
14 ธันวาคม 2564
2(10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่่วยงาน
14 ธันวาคม 2564
2(13) คู่มือการปกฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
13 ธันวาคม 2564
2 วิสัยทัศนื พันธกิจ ค่านิยม MOPH
13 ธันวาคม 2564
5.3 มีแบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต้่อสาธารณะ (พย.64)
13 ธันวาคม 2564
5.2 สขร.พย.64
13 ธันวาคม 2564
5.1 (พย.64) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
13 ธันวาคม 2564
5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ (ตค.64)
13 ธันวาคม 2564
5.2 สขร.ตุลาคม 64
13 ธันวาคม 2564
5(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (ตค.64)
13 ธันวาคม 2564
2(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
13 ธันวาคม 2564
2(5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
13 ธันวาคม 2564
2(3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
13 ธันวาคม 2564
2(12) คุ่มือการปฏิบัตงานการร้องเรีนยเรื่องการทุริตและประพฤติมิชอบ
13 ธันวาคม 2564
2(15). รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
13 ธันวาคม 2564
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13 ธันวาคม 2564
2(8) นโยบาบและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
13 ธันวาคม 2564
2(11) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
13 ธันวาคม 2564
2(1.4 )หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
13 ธันวาคม 2564
2(1.3) โครงการสร้างหน่วยงาน
13 ธันวาคม 2564
2(1.2) นโยบายของผู้บริหาร
13 ธันวาคม 2564
2(1.1)ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
13 ธันวาคม 2564
3.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13 ธันวาคม 2564
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุุ ประจำปีงบประมาณ 2564
13 ธันวาคม 2564
3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตแผยแพร่
ดูทั้งหมด
20 พฤษภาคม 2567
แจ้งรับเช็ค 20 พ.ค. 2567
9 พฤษภาคม 2567
แจ้งรับเช็ค วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567
แจ้งรับเช็ค 7 พ.ค. 2567
9 เมษายน 2567
แจ้งรับเช็ค 9 เมษายน 2567
3 เมษายน 2567
แจ้งรับเช็ค 3 เม.ย. 2567
21 มีนาคม 2567
แจ้งรับเช็ค 21 มีนาคม 2567
14 มีนาคม 2567
แจ้งรับเช็ค 14 มีนาคม 2567
6 มีนาคม 2567
แจ้งรับเช็ค วันที่ 6 มีนาคม 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งรับเช็ค วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งรับเช้ค 2 กุมภาพันธ์ 2567
29 มกราคม 2567
แจ้งรับเช็ค 29 มกราคม 2567
17 มกราคม 2567
แจ้งรับเช็ค 17 ม.ค. 2567
18 ธันวาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 18 ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
เเจ้งรับเช็ค 13 ธันวาคม 2566
20 พฤศจิกายน 2566
แจ้งรับเช็ค 20 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
แจ้งรับเช็ค 7 พ.ย. 2566
26 ตุลาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 26 ต.ค. 2566
10 ตุลาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 10/10/2566
19 กันยายน 2566
แจ้งรับเช็ค 19 ก.ย. 2566
7 กันยายน 2566
แจ้งรับเช็ค 7 ก.ย. 2566
24 สิงหาคม 2566
15 สิงหาคม 2566
รายชื่อเจ้าหนี้ที่จ่ายเช็ค-15-ส.ค.-66
25 กรกฎาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 25 ก.ค. 2566
17 กรกฎาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 17 ก.ค. 2566
6 กรกฎาคม 2566
แจ้งรับเช็ควันที่ 6 ก.ค. 2566
4 กรกฎาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 4 ก.ค. 2566
21 มิถุนายน 2566
แจ้งรับเช็ค 21/6/2566
19 มิถุนายน 2566
แจ้งรับเช็ค
22 พฤษภาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 22 พ.ค. 2566
2 พฤษภาคม 2566
แจ้งรับเช็ค 2 พ.ค. 2566
21 เมษายน 2566
แจ้งรับเช็ค 21 เมษายน 2566
11 เมษายน 2566
แจ้งรับเช็ค 11 เม.ย. 2566
5 เมษายน 2566
แจ้งรับเช็ค 5 เม.ย. 2566
28 มีนาคม 2566
แจ้งรับเช็ค
13 มีนาคม 2566
รับเช็ค
13 มีนาคม 2566
ส่งเช็คทางไปรษณีย์
22 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งเช็คทางไปรษณีย์
6 กุมภาพันธ์ 2566
17 มกราคม 2566
27 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม 2565
30 พฤศจิกายน 2565
28 พฤศจิกายน 2565
27 ตุลาคม 2565
26 ตุลาคม 2565
28 กันยายน 2565
27 กันยายน 2565
15 กันยายน 2565
14 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565
16 สิงหาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565
6 กรกฎาคม 2565
6 กรกฏาคม 2565
16 มิถุนายน 2565
รายนามบริษัทที่รับเช็ค (16 มิ.ย.65)
14 มิถุนายน 2565
สแกน0011 แจ้งเจ้าหนี้ 14 มิ.ย.65
27 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565
รับเช็ค
28 เมษายน 2565
บ.ไบโอเทค เอนจิเนียริ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
22 เมษายน 2565
ส่งเช็คทางไปรษณีย์
22 เมษายน 2565
18 เมษายน 2565
8 เมษายน 2565
29 มีนาคม 2565
บริษัท เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ จำกัด เลขที่ 640688, สันติฮาร์ดแวร์ เล่มที่ 433 เลขที่ 21614
16 มีนาคม 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท เอส เอส อินเตอร์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งเช็คทางไปรษณีย์
23 กุมภาพันธ์ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565
3 กุมภาพันธ์ 2565
3 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งเช็คทางไปรษณีย์
1 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565
24 มกราคม 2565
19 มกราคม 2565
10 มกราคม 2565
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
4 มกราคม 2565
23 ธันวาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 ธันวาคม 2564
2 ธันวาคม 2564
18 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เอส เอส อินเตอร์ 168
15 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2564
8 ตุลาคม 2564
27 กันยายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
27 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
7 กันยายน 2564
26 สิงหาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
26 สิงหาคม 2564
20 สิงหาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
20 สิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
6 สิงหาคม 2564
4 สิงหาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
23 กรกฎาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
22 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
14 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
5 กรกฎาคม 2564
28 มิถุนายน 2564
10 มิถุนายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
10 มิถุนายน 2564
24 พฤษภาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
3 พฤษภาคม 2564
20 เมษายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
20 เมษายน 2564
16 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
2 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
9 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ ED 28518862 2 TH
19 กุมภาพันธ์ 2564
ร้าน เทคแคร์ เลขที่ RE-63-018
18 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
แจ้งรับเช็ค บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด เลขที่ HO6312-006
5 มกราคม 2564
18 ธันวาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
2 ตุลาคม 2563
23 กันยายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
14 กันยายน 2563
27 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
21 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
13 กรกฎาคม 2563
18 มิถุนายน 2563
12 มิถุนายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 มิถุนายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 มิถุนายน 2563
ปริ้น เซอร์วิส PSV630316/316 PSV630408/324
9 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จ EI 785445355 TH
26 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
7 พฤษภาคม 2563
15 เมษายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
15 เมษายน 2563
24 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
28 มกราคม 2563
5 มกราคม 2563
4 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562
24 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
26 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
26 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
24 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562
24 เมษายน 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
19 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
11 มีนาคม 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
11 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
5 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
6 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
6 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
1 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 มกราคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 มกราคม 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
26 ธันวาคม 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
14 ธันวาคม 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
21 พฤศจิกายน 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
ดูทั้งหมด
4 สิงหาคม 2564
Facebook ติดต่อสอบถามวัคซีนโควิด-19 โทร.033-000463-4 ต่อ 119
12 พฤษภาคม 2564
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 update ทุกวัน Click >>
12 พฤษภาคม 2564
ประกาศการให้บริการโรงพยาบาลหนองใหญ่
12 พฤษภาคม 2564
ความรู้เรื่อง COVID-19
8 เมษายน 2563
COVID-19 update real time
8 เมษายน 2563
วันที่ 8 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
3 เมษายน 2563
วันที่ 3 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 5 บ้านตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
1 เมษายน 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 6 บ้านมาบยาง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง