ข่าวประชาสัมพันธ์

Moit 1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (28 มีนาคม 2567)
Moit 1 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไป ตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) (28 มีนาคม 2567)
moit 2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 มีนาคม 2567)
Moit 2 (11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ่ายประจำปีของหน่วยงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน (28 มีนาคม 2567)
Moit4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 มีนาคม 2567)
Moit4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 มีนาคม 2567)
Moit4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (27 มีนาคม 2567)
Moit 2 (18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (27 มีนาคม 2567)
Moit 13.2 มีรายงานการประเมินฯของแต่ละหน่วยงาน (25 มีนาคม 2567)
Moit 13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (25 มีนาคม 2567)
Moit 13.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานงานในปีงบประมาณ 2566-2567 (25 มีนาคม 2567)
moit5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้่อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน (24 มีนาคม 2567)
MOit 5.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2567) (21 มีนาคม 2567)
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (21 มีนาคม 2567)
moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (21 มีนาคม 2567)
moit 16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
Moit16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ฯ (20 มีนาคม 2567)
Moit 16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ฯ (20 มีนาคม 2567)
Moit 12.2 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
Moit 12.3 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (20 มีนาคม 2567)
Moit12.4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (20 มีนาคม 2567)
Moit 12.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
moit 10.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
Moit 10.2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20 มีนาคม 2567)
Moit 10.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
Moit 10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และ ข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (20 มีนาคม 2567)
Moit17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
Moit 9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
MOIT 16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (20 มีนาคม 2567)
moit.7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก ฯ (13 มีนาคม 2567)
Moit 7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (13 มีนาคม 2567)
Moit 7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (13 มีนาคม 2567)
moit 7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ฯ (13 มีนาคม 2567)
Moit 19 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (13 มีนาคม 2567)
Moit 19 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ จากระบบ MSRS (13 มีนาคม 2567)
Moit 19 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงาเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 มีนาคม 2567)
Moit 18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit 18.3 แจ้งเวียน (11 มีนาคม 2567)
Moit 18.2 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit 18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit171.มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit 17 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit 17 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง8 ขั้นตอน (11 มีนาคม 2567)
Moit 17 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit16.(2.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (11 มีนาคม 2567)
Moit 11.3 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา อย่างชัดเจน) (11 มีนาคม 2567)
Moit 11.2 มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา อย่างชัดเจน) (11 มีนาคม 2567)
Moit 21.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ (22 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (22 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 11.6 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ1 ข้อ3 และ ข้อ3 ข้อ4) (17 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 11.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ (17 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 11.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (17 กุมภาพันธ์ 2567)
moit 11.5 มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (17 กุมภาพันธ์ 2567)
moit 11.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก (17 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 11 1.2 โครงการ (17 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 15.2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 15.21 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ ปี67 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 15.1.2 Moit15 .1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี67 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit15 .1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี67 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit9.2 มีคู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
moit.9 มีคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 9.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ1 และข้อ 2 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit.22.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit.22.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฯ (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.01 ไตรมาสที่ 2 (มค.67) (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แนบตามข้อ 1.1) (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 6.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบตามข้อ1.1) (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit14.4 มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ2 และข้อ 3 ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
MOit 14.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit14.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 21 (5) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ข้อ1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด ( จำนวน ๓ ฉบับ) (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ข้อ1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด ( จำนวน ๓ ฉบับ) (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ข้อ1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผุ้บริหารสูงสุด ( จำนวน ๓ ฉบับ) (16 กุมภาพันธ์ 2567)
Moit 21 .1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ1.1 ถึง 1.3 ของผู้บริหารสูงสุดฯ (16 กุมภาพันธ์ 2567)
moit 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ9) (25 ธันวาคม 2566)
moit 2 (18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน (25 ธันวาคม 2566)
moit 2 (11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (19 ธันวาคม 2566)
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2566)
moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 ธันวาคม 66 (15 ธันวาคม 2566)
moit 4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
moit 4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
Moit 4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
moit 4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (8 ธันวาคม 2566)
moit 4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (8 ธันวาคม 2566)
moit 4.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
moit 4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
moit 4 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ (8 ธันวาคม 2566)
Moit 4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ฯ (8 ธันวาคม 2566)
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
Moit5 .1 มีบันทึกข้อตวามที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
2 (14) คู่มือการปฏิบัติงานตามดภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่่วยงาน (8 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (5 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (5 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (5 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (5 ธันวาคม 2566)
Moit 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (1.8) ช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงามตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศและมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯ (28 มีนาคม 2567)
Moit 2 10.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (27 มีนาคม 2567)
Moit13.6 มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC committee) หรือคณะกรรมการที่มีชื่ออื่นเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกรายการยาที่ใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่ใช้ได้ประกอบการตัดสินใจ ไม่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (22 มีนาคม 2567)
Moit 13.5 มีแนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (18 มีนาคม 2567)
Moit 13.4 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยามีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ (15 มีนาคม 2567)
Moit 13.3 มีแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (drug use evaluation) ที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 รายการ (15 มีนาคม 2567)
Moit 13.2 มีนโยบายหรือการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกณฑ์จริยธรรมในประเด็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (14 มีนาคม 2567)
Moit 13.1 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ที่่ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร (14 มีนาคม 2567)
Moit 2 (13) คุู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ (8 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (12) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัตืงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ( ของปีงบประมาณพ.ศ.2566) (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2 ฯ (5 ธันวาคม 2566)
Moit 1.1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผุ้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) (5 ธันวาคม 2566)
Moit 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 ธันวาคม 2566)
Moit 3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ (5 ธันวาคม 2566)
Moit 3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (5 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (1.7) ข้อมูลการติดต้อหน่่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน ฯ (4 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (4 ธันวาคม 2566)
Moit 2 (3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (4 ธันวาคม 2566)
2 (15) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ฯ (24 พฤศจิกายน 2566)
2 (18.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ฯ (24 พฤศจิกายน 2566)
2(5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (24 พฤศจิกายน 2566)
2(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ.2564 (24 พฤศจิกายน 2566)
2 (7)ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ (23 พฤศจิกายน 2566)
2 (1.4)หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (23 พฤศจิกายน 2566)